Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na webovom sídle www.vinimka.sk (ďalej len „internetová doména") je:


Meadows s. r. o.
sídlo: Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77170/B
prevádzka: Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika


IČO: 46432175
DIČ: 2023375992
IČ DPH: SK2023375992


tel: +421 911 111 746
e-mail: vinimka@vinimka.sk


orgány dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava,
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
(ďalej len „spoločnosť")

 

Článok I
Základné pojmy

Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.


Kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.


Tovar - tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Objednávka - úkon kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v e-shope.

Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) - cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.


Článok II
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

a. proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu;

b. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu;

c. práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.


Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené, t.j. platná objednávka je už od 1 kusu tovaru.

2. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

3. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.

4. Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu účtu (ďalej len „účet kupujúceho"). Účet kupujúceho umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, alebo nazbieranie vernostných bodov za uskutočnené nákupy.

5. Po stlačení tlačidla „kúpiť" alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a uskutočnenie zmeny v položkách objednávky.

6. Počas nákupného procesu si kupujúci zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

7. Objednávku kupujúci ukončí stlačením tlačidla „Objednať tovar (s povinnosťou platby)". Pred odoslaním má kupujúci k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.

8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

a. vlastnostiach tovaru;
b. celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

9. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho:

a. potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
b. formulár na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
c. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim;
d. odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

Článok IV
Platobné podmienky

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

3. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

4. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.

5. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a. platobnou kartou;
b. bankovým prevodom;
c. prevodom z TrustPay;
d. platbou prostredníctvom Paysafecard;
e. dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
f. pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou alebo darčekovými poukážkami.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

7. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

8. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment, kedy potvrdí sprostredkovateľ platby alebo sprostredkovateľ doručenia realizáciu platby.


Článok V
Dodacie podmienky

1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:

a. osobné prevzatie (osobný odber),

b. sprostredkovateľom doručenia (kuriér, alebo poštová služba).

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Tovar je počas prepravy chránený proti nárazom a poškodeniu špeciálnym kartónovým obalom. V cene dopravy je zahrnutý prepravný obal a; poistenie tovaru;


2. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu: osobné prevzatie (osobný odbesprostredkovateľom doručenia (kuriér, alebo poštová služba).

3.  Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota"). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, v prípade expresného doručenia zvyčajne do 1 pracovného dňa od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je kupujúci dodatočne informovaný.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a. neštandardného či špekulatívneho charakteru;

b. z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;

c. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene.
Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.

6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.

7. Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.

8. Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, bude tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v priestoroch wine baru Vínimka na Ventúrskej ulici 3 v Bratislave. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 4 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

9. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom daňový doklad (faktúru) a dodací list.

Článok VI
Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a. uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;

b. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;

c. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;

d. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

e. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) doručeným na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5. Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

8. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda ...);

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý" alkohol na objednávku a pod.).
Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

Článok VII
 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VIII
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v prevádzkach predávajúceho na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste a súčasne je umiestnený v e-shope TU. Reklamačný protokol TU.

Článok IX
Osobné údaje a ich ochrana

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

2. Ak kupujúci označí tlačidlo „Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov“, udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Ak kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, zanikne mu aj prístup k jeho účtu vytvorenému v e-shope.

3. Kupujúci označením tlačidla „Súhlas s obchodnými a platobnými podmienkami" potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a. identifikačných údajoch predávajúceho;
b. účele spracúvania osobných údajov;
c. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú (povinné údaje, ktoré sa vypĺňajú pri registrácii);
d. ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;
predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať;
predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b. využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

- zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

- zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;

- zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. marca 2015.